• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

DEKLARACIJU O RAZUMIJEVANJU I SARADNJI (LPCG - CP)

 

Na osnovu datih saglasnosti Glavnog odbora Liberalne partije Crne Gore,na sjednici održanoj 07.05.2011. godine u Podgorici i Glavnog odbora Crnogorske partije iz Srbije na sjednici održanoj 14.5.2011.godine u Novom Sadu, Predsjednik Liberalne partije Crne Gore Andrija Popović i Predsjednik Crnogorske partije Nenad Stevović,dana.14.10.2011.na svečanoj ceremoniji zaključuju sljedeću

 

DEKLARACIJU O RAZUMIJEVANJU I SARADNJI 

I

Dvije prijateljske partije su razmotrile aktuelna pitanja njihovog položaja i djelovanja u svojim sredinama, kojom prilikom su konstatovali veliku programsku bliskost i slične izazove sa kojima se suočavaju u svojim političkim djelovanjima;

Osnovna svrha ovog Sporazuma je da se omogući formalni okvir i stvore uslovi za trajnu i efikasnu saradnju između Liberalne partije Crne Gore i Crnogorske partije. 

II

Profil partija je savremeno liberalni, što je definisano u njihovim partijskim programima, a njihovo shvatanje državnog i nacionalnog pitanja je ujedinjeno oko zajedničkih civilizacijskih tekovina i vjere u moralne i političke vrijednosti savremene liberalne demokratije; 

III

Borba za demokratsko riješavanje nacionalnih i identitetskih pitanja Crnogoraca/ki i razvoj dobrosusjedskih i prijateljskih odnosa između Srbije i Crne Gore  je aktuelna i prioritetna za obje partije, pri čemu one smatraju da nacionalna zajednica Crnogoraca/ki u Srbiji i Srba/kinja u Crnoj Gori i ostalih nacionalnih zajednica trebaju imati karakter mosta za prijateljstvo i razumijevanje između dviju suverenih država koje teže ka članstvu u EU i NATO; 

IV

Matične države moraju razvijati bratske i konstruktivne odnose sa svojim zajednicama u dijaspori, pri čemu trebaju uvažavati autonomiju i subjektivitet tih zajednica, čuvajući se svakog paternalističkog odnosa prema njima i nametanja svojih riješenja, kao i podsticanje njihove pozitivne integracije i ravnopravnog statusa u državama gdje žive i rade; 

V

Sa sadašnjim odnosom državnih organa Crne Gore prema dijaspori u Srbiji i drugdje, kako saglasno konstatuju dvije partije, ne možemo biti zadovoljni. Nema još odgovarajuće strategije, već se više radi o improvizacijama koje, možda i nesvjesno, dovode do polarizacije i sukoba unutar tih zajednica, a po matrici unutrašnjih podjela u samoj Crnoj Gori. Često je, naročito u odnosu na crnogorsku zajednicu u Srbiji, prisutno izbjegavanje susreta  sa legitimnim predstavnicima dijaspore i izjašnjavanja o njihovim problemima. 

VI

Dvije partije će se ispomagati u riješavanju aktuelnih problema u svojim sredinama i zalagati se kod državnih organa za demokratsko riješavanje svih problema, a naročito pitanja očuvanja nacionalnog, kulturnog, vjerskog i političkog identiteta, prava i sloboda, individualnih i kolektivnih, crnogorske zajednice u Srbiji, ali i svih pojedinaca u Crnoj Gori; 

VII

Partije posebno potenciraju ekonomski položaj, kolektivni i pojedinačni, crnogorske zajednice u Srbiji i zalažu se za podsticanje saradnje između dviju zajednica na političkom, privrednom, kulturnom,sportskom i obrazovnom planu. 

VIII

Posvetiti posebnu pažnju razmjeni iskustava u radu sa kadrovima. Zalagati se za kontinuirane razmjene eksperata, kadrova i mladih kadrova, na osnovu posebnog sporazuma između podmladaka dvije partije.Uspostaviti redovne kontakte između regionalnih stranačkih organizacija dvije partije, u cilju promovisanja ekonomske saradnje između regiona obje zemlje.Redovno vršiti razmjenu aktuelnih informacija o najvažnijim međunarodnim i regionalnim problemima, kao i razmjenu iskustava i najbolje prakse u oblasti kreiranja stranačke politike i učešća u državnoj upravi.Kreirati mehanizme za vođenje proaktivne politike između dvije partije.Održavati sastanke  u okviru tema od zajedničkog interesa i to naizmjenično u obje države. Strane potpisnice sporazuma će odrediti sastav delegacija u skladu sa temama sastanka.

Politika matičnih država treba biti u funkciji razvoja takve saradnje uz puno poštovanje principa medjunarodnog prava,kao i promovisanje načela saradnje i mirnog riješavanja konflikata.

 

 

Potpisano u Novom Sadu. 

 

 

Predsjednik Liberalne partije Crne Gore                        Predsjednik Crnogorske partije

Andrija Popović                                                           Nenad Stevović

 

 

cp logo baner

 


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me