• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

Intenzivirati aktivnosti u pravcu izrade i sprovođenja Komunikacione strategije za ulazak u NATO

Liberali su se od svog osnivanja, 1990. godine,  bili avangarda evroatlantskih  integracija Crne Gore u NATO i EU. Ujedno, smo se zalagali i podsticali razvoj evroatlantskih vrijednosti, u Crnoj Gori, koje će na najbolji način promovisati savremene i tradicionalne vrijednosti Crne Gore. Stoga nas zabrinjava činjenica da se procenat građana koji podržavaju ulazak u NATO ne povećava. Taj procenat, na osnovu dostupnih istrživanja oscilira u smjeru laganog pada ili stagnacije sa izrazito slabim naznakama rasta, iako je i opredjeljenje zvanične državne politike Crne Gore , ulazak u NATO i potpuna integracija u ovaj savez, a u prilog tome su i rezultati najnovijih istraživanja. Zabrinjavavajuće je da se izdvajaju značajna finansijska sredstva za razvoj i implementaciju Komunikacione strategije o evroatlantskim integracijama, ali da rezultati nijesu direktno proporcionalni uloženim sredstvima. Takođe, je zabrinjavajuća činjenica da veliki broj građana nema stav o ovom pitanju, a čak i oni koji se opredjeljuju za ili protiv članstva Crne Gore u NATO savezu, to rade na osnovu šturih informacija koje su im dostupne, a nekada i na osnovu ranije kreiranih i nametnutih mišljenja partija kojim pripadaju. Postavljamo pitanje kreatorima i implemantatorima Komunikacione strategije o evroatlantskim integracijama, da li su iskorišćena iskustva država u regionu, koje su prolazile, ili još uvijek prolaze kroz sličan tranzicioni process, da li su uspostavljene direktne komunikacije sa građanima, ili se sve zasnivalo na propagandi i instrumentima outdoor oglašavanja, ili na održavanju prozaičnih tribina i okruglih stolova. Pitamo koliki su kvantitativni pokazatelji uspješnosti Komunikacione strategije o evroatlantskim integracijama, jer je očito da je ona prevaziđena i neprimjenjiva, na specifičnosti crnogorskog društva i nivoa njegove razvijenosti. Postavljamo pitanje, koje će postavili i drugi relevantni subjekti crnogorskog društva, a ono glasi zašto i pored uloženog novca i truda veći dio javnosti za sada pokazuje, ili otvoreno protivljenje ili nezaintersovanost za nastojanja države da putem javnih tribina pridobije njihovu veću podršku za članstvo u Alijansi? Liberali prijedlažu da nova Komunikaciona strategija bude intezivnija i derektno usmjerena na targetirane segmente, takođe, da se njom građanima predstave sve pozitivne, a ujedno i negativne, strane ulaska u NATO, jer samo iskrenim kontaktom sa primaocima poruke može se izgraditi odgovarajući procenat građana opredijeljenih za integracije u ovaj savez. Ne treba dozvoliti da se dnevno politički argumeniti unose u proces identifikacije korisnosti ulaska u NATO. Pozivamo kreatore budućih aktivnosti koje su usmjerene na snažanju podrške za NATO integracijama da uključi što je moguće širi front zainteresovanih pojedinaca, političkih i društvenih subjekata i da pokuša da usmjeri svoje napore na uspostvljanje adekvatne komunikacije sa ciljnim grupama. Poručujemo Vladi Crne Gore da će u Liberalnoj partiji Crne Gore uvijek imati iskrenog i pouzdanog borca za evroatlantske  integracija Crne Gore u NATO-u i EU, pa od vas i očekujemo poziv za naše učešće u kreiranju nove Komunikacione strategije i njenom implementiranju.

mr Jovo Rabrenović, član Odbora za međunarodne odnose i iseljenike LPCG

 


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me