• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

Nacrt Deklaracije o dijaspori

Logo blueLiberalna partija Crne Gore prezentira javnosti bazične djelove “Deklaraciju o dijaspori“ koja je u pripremi, a koja je nastala kao odgovor na izraženu i sveprisutnu želju i težnju učvršćivanja postojećeg i izgradnje novog koncepta dvosmjernih odnosa matične zemlje i dijaspore, odnosno svih onih koji potiču iz Crne Gore, a u različitim periodima i pod raznim okolnostima su je napustili. U pripremi i izradi pomenute Deklaracije korišteni su primjeri najbolje prakse država koje su lideri u ovoj prilično kompleksnoj i zahtjevnoj oblasti.

Konceptom Deklaracije predviđene su brojne aktivnosti koje za cilj imaju zauzimanje adekvatnog, zasluženog mjesta crnogorske dijaspore u institucionalnim i vaninstitucionalnim, vjerskim, kulturnim subjektima. Crnogorska dijaspora je brojčano mala, ako se uporedi sa drugim državama, ali je kvalitetno mnogo iznad i najbrojnijih dijaspora. Dokazi za to su brojni uspješni naučnici, poslovni ljudi, umjetnici, sportisti koji u zemljama u kojima žive pružaju nemjerljiv doprinos njihovom razvitku i pozicioniranosti u globalnim okvirima. Sagledavajući, trenutni, nivo saradnje Države kao matice, sa našim iseljenicima zaključuje se, više nego, očigledno da je i nivo i intezitet komunikacije nedovoljan i neefektivan. Ovo dodatno dovodi do jačanja osjećaja otuđenosti i ”izolovanosti” članova dijaspore od matice i usporava, ili čak, sprečava njihovu socijalno-kulturološku povratnu spregu sa rodnim krajem.

Ekonomske i kulturne veze pripadnika dijaspore, njihova specijalistička znanja i iskustva rada i življenja u zemljma EU mogu, a i moraju, da daju veliki doprinos u procesu ispunjavanja uslova po pojedinim poglavljima. Zato pozivamo institucije Crne Gore, čiji je to posao, da otpočnu promtnu komunikaciju sa udruženjima naših građana u inostranstvu kako bi ih uključili, u skladu sa njihovim mogućnostima, u pregovaračke timove. Na taj način će se poboljšati kvalitet i otkloniti neki od nedostataka koji su sasvim evidentni u dosadašnjem periodu. Liberalna partija će se angažovati na stalnoj, po potrebi, dnevnoj komunikaciji sa našim iseljeničkim društvima, kako bi doprinijeli boljem međusobnom povezivanju i razumijevanju. U skladu sa svim navedenim uradićemo sve što je u skladu sa našim mogućnostima kako bi vratili povjerenje dijaspore u matičnu državu, poboljšali položaj dijaspore i naših građana u regionu, u zemljama u kojima žive, jačanju pozitivne percepcije u domaćoj javnosti o značaju dijaspore u regionu, umrežavanje iseljeničkih društava sa organizacijama u matičnoj državi. Takođe, Deklaracijom su obuhvaćene i sljedeće naučno empirijske akcije koje će suštinski predstavljati paradigmu za sve što će se u budućnosti raditi: implementacija “mrežne ekonomije”, izrada baze podataka (sportista, naučnika, političara, medija itd), po svim relevantnim profesijama, strukama i ostvarenim etabliranim dostignućima, te umrežavanje sa sličnim domaćim subjektima.

Potrebno je na nivou Ministarstvavanjskih poslova i evropskih integracija ustanoviti pravilnik protokola posjete svih crnogorskih zvaničnih delegacija obavezu susreta sa predstavnicima dijaspore. Sportisti kao najbolji personalni brendovi Crne Gore, a posebno oni koji nastupaju u vrhunskim klubovima u drugim državama, moraju biti uključeni u agende Ministarstva održivog razvoja i turizma prilikom prezentacija naših kapaciteta na svjetskim sajmovima turizma i ekologije. Svake godine, u Crnoj Gori, organizovati biznis forume uspješnih crnogorskih poslovnih ljudi u dijaspori i na taj način vršiti podsticaj povećanja međusobne privredno-investicione saradnje i takođe kreirati zajedničku platformu kojom će oni, u saradnji sa lokalnim samopravam gradova iz kojih potiči i gradova u kojima trenutno žive, razviti nove projekte za razvoj domaće lokalne samoprave. Za povratnike, koji se opredijele da ulažu kapital u Crnu Goru stimulativnim mjerama omogućiti da za svako novootvoreno radno mjesto u vidu poreskog olakšanja na plate zaposlenih za prvih pet godina, a za ulagače, odnosno , njihova preduzeća oslobađanje od poreza na dobit u trajanju od pet godina od početka obavljanja djelatnosti i njhove registracije.

Liberalna partija će u narednom vremenskom periodu upoznati domaću javnost i javnost u dijaspori sa cjelokupnom Deklaracijom i načinima kako pojedine njene segmente treba riješavati i implementirati riješenja koja su njom predviđena.

mr JOVO RABRENOVIĆ, Odbor za međunarodne odnose i iseljenike LPCG


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me